Naast Suikerpark ligt een natuurgebied van 15,3 ha: een moerasgebied dat de visuele overgang tussen woonproject Suikerpark en bedrijventerrein Suikerfabriek vormt, en de toepasselijke naam ‘Suikerwater’ krijgt. Lees hieronder wat je van Suikerwater mag verwachten.

De Wetlands van Veurne

Suikerwater is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied. Het is een stukje ongerepte natuur dat overwegend uit open water bestaat. Kortom: Veurne’s persoonlijke Wetlands. Het natuurgebied is grotendeels ontstaan uit de decantatiebekkens van de voormalige Suikerfabriek, en heeft zijn vorm en kwaliteit dan ook te danken aan het industrieel verleden van de site. Deze bekkens kregen immers de kans om ongestoord en spontaan uit te groeien tot een natuurgebied van aanzienlijk formaat.

Een biotoop voor moeras- en watervogels

Wetlands zijn enorm schaars in Vlaanderen en spelen een belangrijke rol op internationaal vlak als stop- en broedplaats voor tal van vogelsoorten. Momenteel fungeert het natuurgebied als een van de belangrijkste broed- en overwinteringsplaatsen voor verschillende soorten moeras- en watervogels, waaronder enkele Europees beschermde soorten zoals de blauwborst en de bruine kiekendief. Het is dan ook van groot belang dat het natuurgebied deze functie kan blijven uitoefenen.

Educatie en ontmoeting in ’t Suikerklontje

Daarnaast heeft Suikerwater ook een educatieve rol te vervullen en deze vertaalt zich concreet in ’t Suikerklontje, het beheer- en natuureducatief centrum dat gebouwd werd door WVI (West-Vlaamse Intercommunale) en ondersteund werd door Europese subsidies. Momenteel doet het centrum al dienst als vergader- en ontvangstruimte, maar binnenkort openen de deuren dus ook voor educatieve doeleinden. De bedoeling is dat ’t Suikerklontje uitgroeit tot een ontmoetingscentrum van Veurne en zo het kloppend hart van het natuurgebied wordt. De ruimte rond het centrum werd natuurvriendelijk ontworpen en ingericht. Er is een speelweide met een kikkerpoel, een bloemrijke strook die vlinders en bijen van voedsel voorziet en een afschermende houtkant met inheemse soorten zoals sleedoorn, boswilg en meidoorn.

Alles verloopt volgens (natuurbeheer)plan bij Suikerwater

Een natuurgebied van 15,3 ha heeft vanzelfsprekend een natuurbeheerplan nodig. In overleg met Natuurpunt Westkust en Stad Veurne maakte WVI een plan op voor een periode van 24 jaar waarin de optimalisatie van de natuurkwaliteit van Suikerwater centraal staat. Concreet zal men natuurlijke waterpeilen in de bekkens instellen en om de zes jaar de rietvelden maaien.

Fietsen en wandelen in Suikerwater

Suikerwater zal zonder twijfel uitgroeien tot een walhalla voor wandelaars en fietsers. Daarom is het belangrijk om het natuurgebied te beschermen met behulp van een toegankelijkheidsregeling en een openstellingsplan. Hierin wordt aangegeven welke paden en andere voorzieningen beschikbaar zijn voor wandelaars en fietsers. Zo kunnen de meest kwetsbare zones van Suikerwater optimaal afgeschermd worden zodat er ook voldoende rustige broed- en overwinteringsplekken voor de vogels blijven. Enkele stukjes wandelpad zullen daarom enkel buiten het broedseizoen toegankelijk zijn.

Foto Suikerwater WVI

Natuurlijke waterbuffer

Last but not least vervult het natuurgebied ook een belangrijke functie als natuurlijke waterbuffer voor het woonproject Suikerpark en het bedrijventerrein Suikerfabriek. Deze collectieve waterbuffering is overgedimensioneerd om schommelingen in geval van extreme droogte of neerslag op te vangen. Concreet gaat het hier over een collectieve waterbuffer van 25 700 m³ (25 miljoen liter), die ruimschoots voldoet aan de eis van 410 m³/ha verharde oppervlakte.

Volkstuinpark Allonshof: een ontmoetingsplek voor de buurt

Naast ’t Suikerklontje vormt ook het ecologisch volkstuinpark Allonshof sinds 2015 een belangrijk onderdeel van en toegang tot Suikerwater. Ook dit park werd aangelegd door WVI met subsidies van de Vlaamse Landmaatschappij, in samenwerking met projectpartners Stad Veurne en Tuinhier Veurne, die het tuinieren op deze bijzondere plek in goede banen leidt. Er zijn van bij de opening een 20-tal gezinnen actief in het volkstuinpark. Bij interesse kan je je vrijblijvend inschrijven op de wachtlijst voor Allonshof via tuinhier-veurne.webnode.be.

Dier- en fietsvriendelijke verlichting

Stad Veurne, Fluvius en WVI voerden vorig jaar een testcase uit rond de verlichting van het fietspad doorheen het park en natuurgebied. WVI geniet hiervoor Europese subsidies via Smart Light Concepts, kortweg SLIC. Tussen juni en november 2019 werden een zestal sensoren uitgetest om na te gaan welke sensor het meest geschikt is voor de woon- en bedrijvenzone, maar vooral voor het natuurgebied. “Uit deze test blijkt duidelijk dat we voor de fietspaden in het natuurgebied best opteren voor een dynamische sensor, waarbij we de parameters nog ter plekke kunnen bijsturen. Op die manier vermijden we onnodige verlichting en verstoring van de nachtactieve dieren”, aldus Margo Swerts, expert mobiliteit bij WVI. Deze onderzoeksresultaten zullen ook helpen bij de verdere verfijning van diervriendelijke en energiezuinige verlichting in Suikerwater en andere groene stukjes van Vlaanderen.

“Daarnaast kunnen we aan de hand van de combinatie van geconnecteerde LED het dimmen en doven van de lichten apart instellen voor de verschillende zones van het fietspad alsook volgens het tijdstip van de dag. In de natuurzone kunnen we bijvoorbeeld rond 20 uur de verlichting reeds dimmen en vanaf 22 u ’s volledig doven in functie van de dieren. In het woongebied kunnen we de tijdstippen van het dimmen en doven dan anders instellen, zodat er ’s nachts bijvoorbeeld nog beperkt licht is voorzien. De twee fietsoversteken ter hoogte van de Zuidburgweg en Nijverheidsstraat zullen bovendien extra beveiligd worden voor de fietsers. Door te spelen met lichtkleur – witter LED-licht ter hoogte van de oversteekplaats – zullen de fietsers beter opvallen voor het gemotoriseerd verkeer. Het lichtniveau van de twee lichtpunten op de oversteekplaats zal eveneens sterker worden en er zal een LED-verkeersbord oplichten bij overstekende fietsers.” Opnieuw een staaltje innovatieve technologie die bijdraagt tot een duurzame woon-, werk- en leefomgeving!

Logo ION