Wedstrijdvoorwaarden

WEDSTRIJDVOORWAARDEN E-BIKES BIJ AANKOOP SKYFLATS

 1. De organisator
 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door PDF CONSTRUCT NV, met maatschappelijke zetel te 8790 WAREGEM, Vredestraat 53, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0638.817.353 (RPR GENT, afdeling KORTRIJK) (hierna de “Wedstrijdorganisator”).

PDF CONSTRUCT NV is een vennootschap die behoort tot de ION groep, waar ION BVBA, met maatschappelijke zetel te 8790 WAREGEM, Vredestraat 53, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0838.897.867 (RPR GENT, afdeling KORTRIJK) (hierna “ION”) tevens toe behoort.

 1. Algemene voorwaarden voor wedstrijddeelname
 1. Elke Deelnemer, zoals bepaald in artikel 3 van deze wedstrijdvoorwaarden, aanvaardt door deelname aan de wedstrijd automatisch deze wedstrijdvoorwaarden en is gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden. Deze wedstrijdvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van de Wedstrijdorganisator: suikerpark.be/wedstrijdvoorwaarden.
 2. Personen die direct of indirect betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie, zijn van deelname uitgesloten.
 3. Deelname kan worden geweigerd indien de Deelnemer zich, op welke manier of welk platform dan ook, (publiekelijk) negatief uitlaat over de wedstrijd, andere deelnemers, de winnaar(s), De Wedstrijdorganisator en/of ION.
 4. Minderjarigen die deelnemen aan de wedstrijd (m.n. deelnemers die op het ogenblik van hun deelname aan de wedstrijd jonger zijn dan 18 jaar) worden geacht toestemming te hebben van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Deelname door een minderjarige gebeurt derhalve steeds onder de verantwoordelijkheid van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.
 1. Deelname aan de wedstrijd
 1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle rechtspersonen, vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die meerderjarig is, en natuurlijke personen die meerderjarig zijn.
 2. Een deelnemer aan de wedstrijd (de “Deelnemer”) is elke persoon die op cumulatieve wijze:
 1. één van de eerste tien (10) reservatieovereenkomsten met betrekking tot de Skyflats, zoals gedefinieerd in artikel 4 van deze wedstrijdvoorwaarden, (de “Reservatieovereenkomst”) heeft ondertekend; en
 2. het door de Wedstrijdorganisator aangereikte originele deelnameformulier volledig heeft ingevuld met (a) zijn of haar persoons- en contactgegevens, meer bepaald zijn of haar naam, e-mailadres en telefoonnummer en (b) een antwoord op de drie (3) gestelde wedstrijdvragen.
 1. De datum van ondertekening van de Reservatieovereenkomst is bepalend om in aanmerking te komen als Deelnemer. De eerste Deelnemer is hierbij de eerste persoon die een Reservatieovereenkomst ondertekent.
 1. Elke Deelnemer kan slechts één (1) maal deelnemen aan de wedstrijd.
 1. De wedstrijd
 1. De wedstrijd kadert in de verkoop van appartementen gelegen op de zevende of achtste verdieping van de suikertoren, een appartementencomplex gelegen te Veurne (de “Skyflat”).
 2. Bij ondertekening van één van de eerste tien (10) Reservatieovereenkomsten ontvangen de Deelnemers vanwege de Wedstrijdorganisator een wedstrijdformulier.
 3. De Deelnemers vullen het formulier in met (i) zijn of haar persoons- en contactgegevens, meer bepaald zijn of haar naam, e-mailadres en telefoonnummer en (ii) zijn of haar antwoord op de drie (3) wedstrijdvragen zoals opgenomen in het wedstrijdformulier. Enkel volledig ingevulde en originele deelnameformulieren zijn geldig. Kopieën worden niet toegelaten.
 1. Beoordeling en prijs
 1. Op het ogenblik dat de notariële akte voor elk van de eerste tien (10) ondertekende Reservatieovereenkomsten is verleden, worden de ingevulde wedstrijdformulieren nagekeken en worden de winnaars bekend gemaakt. 
 2. Enkel de Deelnemers die op cumulatieve wijze voldoen aan volgende drie (3) voorwaarden, komen in aanmerking als winnaar van de Prijs bepaald in huidig artikel:
 • de Deelnemer heeft het door de Wedstrijdorganisator aangereikte originele deelnameformulier volledig en correct ingevuld met (a) zijn of haar persoons- en contactgegevens, meer bepaald zijn of haar naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • de Deelnemer is één van de eerste twee (2) kopers van een Skyflat die de twee kennisvragen, zoals hierna vermeld, correct heeft ingevuld:
 1. Geef de naam van de drie architectenbureaus die gewerkt hebben aan het ontwerp van Suikertoren?; en
 2. Hoe hoog (in meter) is de Suikertoren?; en
 • de Deelnemer was met zijn antwoord op de schiftingsvraag, zoals hierna vermeld, het dichtst bij het correcte aantal personen:
 1. Hoeveel mensen hebben zich via de website suikerpark.be online ingeschreven voor het lanceerevent van 17/01?
 1. De wedstrijd kent bijgevolg twee (2) winnaars die elk één (1) elektrische fiets (een zogenaamde “E-bike”) (de “Prijs”) wordt geschonken door de Wedstrijdorganisator.
 1. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de Wedstrijdorganisator via e-mail, per brief of telefonisch, naargelang de keuze van de Wedstrijdorganisator
 2. De prijs wordt op een nader te bepalen wijze aan de winnaars ter beschikking gesteld ten laatste op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de aangekochte Skyflat, zoals gedefinieerd in de Reservatieovereenkomst. De Wedstrijdorganisator verschaft daarover aan de winnaars tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
 3. Indien (i) de winnaar zijn/haar persoons- en contactgegevens niet correct heeft ingevuld op het deelnameformulier zodat de wedstrijdorganisator de winnaar niet kan contacteren, en/of (ii) de winnaar op welke manier dan ook aangeeft de prijs niet in ontvangst te zullen nemen of niet in de prijs geïnteresseerd te zijn, gaat de Wedstrijdorganisator er van uit dat de winnaar daarmee afstand doet van de Prijs en is de winnaar niet langer gerechtigd op de prijs. In een dergelijk geval heeft de Wedstrijdorganisator het recht, maar niet de verplichting, een andere winnaar aan te wijzen en de Prijs aan een andere Deelnemer uit te keren.
 4. De prijs is gebonden aan de persoon van de winnaar en kan niet worden overgedragen of worden geruild voor geld, producten en/of diensten.
 5. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. De uitslag van de wedstrijd kan niet worden aangevochten.
 1. Aansprakelijkheid en privacy
 1. De Wedstrijdorganisator, ION, het door hen ingeschakeld personeel en derden, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de wedstrijd.
 2. De deelnemer verklaart dat alle opgegeven persoons- en contactgegevens zoals ingevuld op zijn/haar formulier, waar, juist en niet misleidend zijn.
 3. De verstrekte persoonsgegevens van de Deelnemer worden door de Wedstrijdorganisator verwerkt voor de uitvoering van de wedstrijd. Deze gegevens kunnen door ook derde partijen verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wedstrijd.
 4. Indien de Deelnemer op het door hem of haar ingevulde deelnameformulier het hokje “ “ heeft aangekruist, geeft de Deelnemer (zoals ook vermeld op het deelnameformulier) de toestemming aan de Wedstrijdorganisator om zijn of haar persoonsgegevens verder te verwerken voor klanten- en leveranciersadministratie, bevragingen en marketingdoeleinden. De Deelnemer heeft, ook na het geven van deze toestemming, het recht om de Wedstrijdorganisator te vragen welke persoonsgegevens de Wedstrijdorganisator verwerkt, alsook te vragen dat de Wedstrijdorganisator deze gegevens verbetert of verwijdert. De Deelnemer zal deze vraag schriftelijk aan de Wedstrijdorganisator stellen via email naar volgend adres: privacy@ion.be.
 5. Een uitgebreid overzicht van het beleid van de Wedstrijdorganisator op het vlak van verwerking van persoonsgegevens is te vinden op de website: www.ion.be.
 1. Overige bepalingen
 1. De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden brengen de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden niet in het gedrang. De Wedstrijdorganisator zal in geval van nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden de desbetreffende bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de strekking van de nietige, ongeldige en/of onafdwingbare bepaling.
 2. Deze wedstrijdvoorwaarden worden exclusief beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de wedstrijdvoorwaarden zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement afdeling KORTRIJK.
Logo ION